Privacy Statement

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door sponsors, donateurs, giftgevers, vrijwilligers, actiestarters, deelnemers en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website Ondernemers Voor een Warm België.

Ondernemers Voor een Warm België is eigenaar van deze website en de via deze website verkregen data. Ondernemers Voor een Warm België bepaalt het doel waarvoor de data worden verwerkt. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Ondernemers Voor een Warme België de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’. 

Doel verwerking van uw Persoonsgegevens 

Via de website Ondernemers Voor een Warm België verwerkt Ondernemers Voor een Warm België (Persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken en beheren van een actiepagina en tot stand brengen en uitvoeren van sponsoring, gift, donateurschap of crowdfunding
  Ondernemers Voor een Warm België legt gegevens vast zoals naam, e-mailadres en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien u met Ondernemers Voor een Warm België in contact treedt of financieel bijdraagt aan doelstellingen van Ondernemers Voor een Warm België als sponsor, donateur, collectant, actiestarter of deelnemer aan acties of evenementen. 
 • Het informeren over activiteiten
  Ondernemers Voor een Warm België houdt sponsors, donateurs, giftgevers, actiestarters, deelnemers, vrijwilligers, ‘vrienden’ en andere geïnteresseerden op de hoogte van haar activiteiten via e-mail indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Ondernemers Voor een Warm België zal u altijd voorafgaan toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Ondernemers Voor een Warm België kan u in e-mailings ook om (financiële) steun vragen. 
 • Het optimaliseren van de website en e-mail
  Om de inhoud van de e-mails van Ondernemers Voor een Warm België te optimaliseren kunnen open- en clickratio van e-mails op individueel niveau worden bekeken en vastgelegd. Dit doet Ondernemers Voor een Warm België om de berichtgeving zo interessant mogelijk te houden voor de ontvangers. Op de website Ondernemers voor een Warm België worden ook cookies geplaats om de website te optimaliseren en om gerichte content aan te kunnen bieden. Zie voor meer informatie het Cookie Statement. 
 • Het verbeteren van dienstverlening
  Ondernemers voor een Warm België gebruikt het emailadres van donateurs, sponsors, actiestarters, deelnemers aan evenementen en relaties in bepaalde gevallen voor onderzoek om de dienstverlening te verbeteren.

  Ondernemers Voor een Warm België legt gegevens vast voor het aanbieden en (laten) uitvoeren van evenementen, reizen of het verstrekken van subsidies aan patiënten. Om deze doeleinden te kunnen verwezenlijken kunnen gezondheidsgegevens worden opgevraagd. Voor de verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden dient u voorafgaand uitdrukkelijke toestemming te geven. Die toestemming wordt door Ondernemers voor een Warm België geregistreerd. 

 • Social media advertentie-mogelijkheden
  Om gerichte posts of advertenties te tonen kan Ondernemers Voor een Warm België gebruikmaken van de mogelijkheden die sociale media-platforms bieden om via hen te adverteren, zoals Facebook doelgroepen. Ondernemers Voor een Warm België maakt gebruik van Facebook’s e-mail list custom audiences om gericht doelgroepen te benaderen of juist niet te benaderen. Ondernemers Voor een Warm België maakt een Custom Audience aan door e-mailadressen van haar leden/donateurs te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan of uitgesloten voor een specifieke Facebookcampagne. Ondernemers voor een warmer België gebruikt de Facebook-pixel om de effectiviteit van advertenties te meten. Via de privacy instellingen van het social media kanaal, zoals bijvoorbeeld Facebook, kunt u zich afmelden voor advertenties of uw voorkeuren wijzigen.

Wijze van verwerking van uw Persoonsgegevens 

Ondernemers voor een warmer België verzamelt (en verwerkt daarmee) persoonsgegevens via verschillende formulieren op deze website . Wanneer u zich inschrijft voor deelname aan een evenement of een actie start, sponsort, donateur wordt of een gift doet kan Ondernemers Voor een Warm België u om persoonsgegevens vragen. Dit doet Ondernemers Voor een Warm België ook als u zich registreert voor het ontvangen van een (e-mail) nieuwsbrief, informatie opvraagt, informeert naar activiteiten, een vraag stelt of reageert op de website. Soms worden persoonsgegevens door Ondernemers Voor een Warm België gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houdt Ondernemers Voor een Warm België haar database up-to-date.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website Ondernemers Voor een Warm België jonger is dan 16 jaar, zal Ondernemers Voor een Warm België, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Ondernemers Voor een Warm België niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens. 

Beveiliging van uw Persoonsgegevens 

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft Ondernemers Voor een Warm België passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Ondernemers Voor een Warm België maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u op online formulieren invult worden encrypted verzonden. Gegevens van deelnemers, actiestarters, sponsors, donateurs, relaties, vrijwilligers, vrienden en andere belangstellenden worden in beveiligde systemen opgeslagen. 

Bewaartermijn van uw Persoonsgegevens 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden te bereiken. 

Betaling 

Voor het uitvoeren en verwerken van sponsoring, steunbetalingen, giften, donaties en crowdfunding schakelt Ondernemers Voor een Warm België, Mollie B.V. in. Mollie B.V. verwerkt de betaling tussen het donatieplatform en uw bank of creditcard-aanbieder. Mollie B.V. krijgt daarmee inzage in uw betaalgegevens. Ondernemers Voor een Warm België respectievelijk Kentaa heeft met Mollie B.V. een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verplichtingen van Mollie B.V. om voor de bescherming uw persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen te nemen is vastgelegd. 

Uw gegevens bij actiestarters, deelnemer en projectleiders 

Indien u een donatie doet, een sponsorgift geeft of deelneemt aan een crowdfundingsactie (bijvoorbeeld: een eenmalige donatie of het bijdragen aan een crowdfunding of actie), verkrijgt de actiestarter/deelnemer die u sponsort respectievelijk de projectleider van de crowdfundingactie waar u de donatie voor gedaan heeft, inzage in uw contactgegevens en uw donatie. Uw gegevens worden dan uitsluitend gebruikt voor het informeren van de actiestarter, deelnemer respectievelijk projectleider, het sturen van een bedankje of om op de hoogte gehouden te worden van een campagne of actie. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. U kunt tegen deze verwerking van uw gegevens bezwaar maken bij Ondernemers Voor een Warm België. De bepalingen zijn op deze verwerking van uw persoonsgegevens onverkort van toepassing. 

Uw rechten 

Ondernemers Voor een Warm België en door haar ingeschakelde verwerkers respecteren uw rechten onder de AVG. U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Ondernemers Voor een Warm België worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. In geval u een inlogaccount heeft voor deze website, kunt u, nadat u bent ingelogd, via het dashboard het overzicht van al uw persoonsgegevens zien die worden opgeslagen voor het gebruik van deze website. U kunt via het dashboard daarbij ons de opdracht geven deze gegevens te verwijderen. 

Indien u geen inlogaccount heeft, kunt u met ons contact opnemen om dit overzicht te verkrijgen, de gegevens aan te passen of te verwijderen. Indien u dit wenst kunt u eveneens uw gegevens in een machineleesbaar formaat ontvangen (via een link waarmee u die gegevens kunt downloaden), bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over de dienstverlening die Ondernemers Voor een Warm België per e-mail, telefoon, post en/of SMS aan u toestuurt. U kunt uw verzoek om uw gegevens mee te kunnen nemen of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens melden aan Ondernemers voor een warmer België via het e-mailadres: privacy@ovwb.be. Ook als u andere vragen ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens hebt, kunt u die melden aan het eerder genoemde e-mailadres. In het geval u Ondernemers voor een warmer België vraagt om uw gegevens uit haar database te wissen, zal Ondernemers Voor een Warm België zal daar op een proportionele wijze op reageren. Is sommige gevallen kan er niet volledig voldaan worden aan het verzoek tot het wissen van uw gegevens. Bijvoorbeeld, omdat de Belastingdienst vereist dat overeenkomsten 7 jaar worden bewaard. Ook als u vraagt om niet meer door Ondernemers voor een warmer België te worden benaderd voor marketing doeleinden, zal Ondernemers voor een warmer België uw naam moeten onthouden om u van toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als aan uw verzoek tot het wissen van uw gegevens niet of niet volledig gehoor kan worden gegeven, dan informeert Ondernemers voor een warmer België u over de reden daarvan. 

E-mail 

Indien u zich voor een digitale nieuwsbrief op updates via e-mail heeft ingeschreven, bevat iedere e-mail een link waarmee u zich af kunt melden.

Autoriteit Persoonsgegevens 

Ondernemers voor een warmer België helpt u graag als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Ondernemers voor een warmer België. Op grond van de privacywetgeving hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerkingen van door Ondernemers Voor een Warm België. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (zie voor meer informatie:https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen 

Taal 

Dit Privacy Statement is opgesteld in de Nederlandse taal. Het is vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er verschil is tussen de Engelse of Franse taalversie en de Nederlandse versie prevaleert de Nederlandse versie van dit Privacy Statement. Alle in dit Privacy Statement gehanteerde begrippen dienen uitgelegd te worden als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG. 

Vragen? 

Voor vragen over ons Privacy Statement kunt u contact opnemen met ons via: privacy@ovwb.be. De Ondernemers voor een warmer België behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij raden u aan dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.